RODO

                  KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNA Z RODO

Informujemy że:

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z

27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej

RODO − informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

M-SERWIS ROBERT MULARCZUK z siedzibą w LUBLINIE 20-270  ul.Rataja 1-3, nr.tel.503-512-512, adres e-mail: robert .autoserwis@wp.pl

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy

przetwarzać Twoje dane:

 1. w celu realizacji umowy o wykonanie usługi serwisowo-naprawczej na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):
 2. w celach archiwalnych (generowanie i przechowywanie faktur) będących realizacją prawnie

uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej

potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 1. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami

będącego realizacją  prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa

z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

III.Prawo do sprzeciwu

 1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec

przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać

Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w

stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione

podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub

Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub

obrony roszczeń.

IV.Okres przechowywania danych

Dane osobowe  bedą przetwarzane w terminie do odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych w stosunku do niego.

 1. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione:  naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi .

Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty

przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy

szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód)

VI.Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

 1. a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. e) prawo do przenoszenia danych;
 6. f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji umowy.